Privacy Policy


 1. Inleiding

Marc De Block Advocatenkantoor BV hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze cliënten, werknemers en andere contactpersonen beschermen tegen onder meer verlies, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van dit Gegevensbeschermingsbeleid informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u dit Gegevensbeschermingsbeleid aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit Gegevensbeschermingsbeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

 1. Toepassingsgebied

Dit Gegevensbeschermingsbeleid heeft betrekking op alle diensten die door (of aan) ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Marc De Block Advocatenkantoor BV, met maatschappelijke zetel aan de Bourlastraat 3 te 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0828.631.111, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

 

 1. Persoonsgegevens

Naar gelang uw activiteiten en uw relatie tot ons kantoor, verwerken wij volgende persoonsgegevens: uw persoonlijke identificatiegegevens; dossiernummer; rijksregisternummer voor zover noodzakelijk voor de behandeling van uw dossier; identificatiegegevens in het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tot beperking van het gebruik van contanten; gegevens inzake solvabiliteit, verzekeringen; financiële transacties; KBO-nummer, beroepsactiviteiten; overeenkomsten en schikkingen; vergunningen; in het bezit zijnde mandaten; klachten, incidenten of ongevallen; samenstelling van het gezin, huwelijk of huidige vorm van samenleven; lidmaatschappen van verenigingen, organisaties, groeperingen of beroepsverenigingen; gerechtelijke gegevens betreffende verdenkingen, veroordelingen en straffen, gerechtelijke maatregelen of administratieve sancties; huidige betrekking; loongegevens voor zover noodzakelijk voor de behandeling van het dossier; beeld- en audiomateriaal noodzakelijk voor de behandeling van het dossier of in het kader van een opleiding of event.

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking.

 

 1. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Gegevens van cliënten

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens; dossiernummer; rijksregisternummer voor zover noodzakelijk voor de behandeling van uw dossier; financiële identificatiegegevens; gegevens inzake solvabiliteit, verzekeringen; financiële transacties; beroepsactiviteiten; overeenkomsten en schikkingen; vergunningen; in het bezit zijnde mandaten; klachten, incidenten of ongevallen; samenstelling van het gezin, huwelijk of huidige vorm van samenleven; lidmaatschappen van verenigingen, organisaties, groeperingen of beroepsverenigingen; gerechtelijke gegevens betreffende verdenkingen, veroordelingen en straffen, gerechtelijke maatregelen of administratieve sancties; huidige betrekking; loongegevens voor zover noodzakelijk voor de behandeling van het dossier; beeld- en audiomateriaal noodzakelijk voor de behandeling van het dossier of in het kader van een opleiding of event.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze cliënten, het cliëntenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie of het gebruik op sociale media. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

 

5.2 Gegevens van leveranciers

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze leveranciers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, financiële identificatiegegevens, solvabiliteit, financiële transacties, beroepsactiviteiten, overeenkomsten en schikkingen, KBO-nummer.

De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

 

5.3 Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie.

 

5.4 Gegevens in het kader van de behandeling van onze dossiers

In het kader van de behandeling van onze dossiers, verwerken wij de persoonlijke identificatiegegevens van tegenpartijen en hun raadslieden, vakorganisaties of vertegenwoordigers, evenals van alle mogelijke andere betrokken personen zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen, deskundigen, burgerlijke partijen, curatoren, etc. De rechtsgronden zijn het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

 

5.5 Andere gegevens

Naast de hierboven voorziene gegevens verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe cliënten/prospecten, confraters, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, voormalige advocaten/medewerkers of werknemers, sollicitanten, etc. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

 

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Uw gegevens zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst, het dossier, de samenwerking of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn. De identificatiegegevens van onze voormalige advocaten/medewerkers kunnen nog na deze termijnen bewaard worden voor netwerking of marketing doeleinden, zoals uitnodigingen op kantoor- of alumni events, en dit tot aan het overlijden van de advocaat/medewerker, tenzij deze aangeeft dergelijke uitnodigingen niet meer te willen ontvangen.

 

 1. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de door u zelf betreffende persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot info@deblocklaw.com. De contactpersoon hiervoor is: mevr. Emilie VANHOUTTE (tel.: 03/206.22.55).

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen ons kantoor voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 274 48 00
Fax. +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door onze advocaten en desgevallend hun respectieve (management)vennootschappen, evenals aan de rechtbanken en andere overheidsdiensten of aan derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, sociaal secretariaat, verzekeringsmaatschappijen, etc. In het kader van de anti-witwaswetgeving worden gegevens van cliënten, lasthebbers en uiteindelijk begunstigden mogelijks, in bepaalde omstandigheden, doorgestuurd naar de Stafhouder van de bevoegde balie.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zou worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

 1. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Marc De Block Advocatenkantoor BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

 1. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, advocaten, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden.

 

 1. Nog vragen?

Indien u na het lezen van dit Gegevensbeschermingsbeleid verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met mevr. Emilie VANHOUTTE.

 • hetzij per post naar Bourlastraat 3 te 2000 Antwerpen.
 • hetzij per e-mail aan info@deblocklaw.com.

Cookie Policy


Wat zijn cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan de website te optimaliseren en een optimale gebruikerservaring te verzekeren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website bij een bezoek op de harde schijf van uw computer (of ander verbonden apparaat) zet om op deze manier bepaalde informatie op te slaan. Deze cookies leveren onder andere informatie op over het browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het websitebezoek en persoonlijke voorkeuren.

 

Welke soorten cookies zijn er?

Op deze website worden verschillende soorten cookies gebruikt. Deze cookies kunnen ingedeeld worden naargelang van hun duur, hun oorsprong en hun functie.

 

Duur:

Cookies hebben meestal een vervaldatum. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen:

 • De sessiecookies: dit zijn cookies die automatisch verwijderd worden zodra u uw browser afsluit.
 • De permanente cookies: dit zijn cookies die langere tijd op uw computer blijven staan en soms zelfs blijven staan tot u ze handmatig verwijdert.

 

Oorsprong:

Cookies kunnen geplaatst worden door de website zelf of door een derde. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen:

 • First party (of eigen cookies): dit zijn cookies die door onze website geplaatst worden wanneer u ons bezoekt.
 • Third party cookies: dit zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst. Dit is o.a. het geval wanneer de website bepaalde elementen incorporeert uit andere websites, zoals sociale media “plugins” (zoals de “vind-ik-leuk knop” van Facebook of Linkedin) of advertenties. Op deze manier kan uw gedrag gevolgd worden (bv. om in de toekomst nauwkeurig en doelgericht aan marketing te kunnen doen). Voor deze third-party cookies verwijzen wij u graag naar de privacy- en cookieverklaringen die deze partijen op hun websites geven.

 

Functie:

Cookies kunnen verscheidene functies en doeleinden hebben. Deze website maakt gebruik van drie soorten cookies zijnde:

 • De strikt noodzakelijke cookies: deze cookies omvatten de essentiële en functionele cookies en zijn puur omwille van technische redenen nodig om de site te kunnen bezoeken en deze goed te laten functioneren (bv. om formulieren in te vullen, privacyvoorkeuren te onthouden, …)
 • De marketingcookies: deze cookies hebben tot doel om u relevante advertenties te tonen.
 • De performance cookies: deze cookies worden ook wel eens analytische cookies genoemd en hebben als doel om informatie te verzamelen over hoe jij onze website gebruikt (bv. datum en tijd van het bezoek). Wij gebruiken deze gegevens om onze website te optimaliseren naar de wensen van onze gebruikers.

Om uw privacy te verzekeren, vragen wij steeds eerst uw toestemming alvorens marketing- en of performance cookies te gebruiken.

Hieronder vindt u per type cookie een overzicht van de verschillende specifieke cookies die wij gebruiken (zie eveneens op de pagina van de cookie policy, in dit overzicht kan u eveneens uw gegeven toestemming herzien of aanvullen waar gewenst).

 • Taalcookie: met deze cookie onthouden we jouw taalvoorkeur op de website, zodat we je niet telkens bij een nieuw bezoek naar de default taalversie van de website doorsluizen. Deze cookie wordt gedurende 1 jaar bewaard.
 • Facebook Pixel: Deze cookie houdt bij welke pagina’s je bekijkt op de website. Op basis daarvan kunnen we je relevante advertenties op Facebook tonen, die liggen in jouw interesseveld. Zonder deze cookies loop je gepersonaliseerde aanbiedingen of aankondigingen mis. Deze cookie is afkomstig van Facebook en wordt na maximum 2 jaar verwijderd. Jouw persoonlijke gegevens worden maximaal 180 dagen bewaard.
 • Google Analytics: Google Analytics is een van de meest verspreide en betrouwbare analytische oplossingen op het internet om te helpen bij het vergaren van informatie over hoe de website best gebruikt wordt, en hoe de gebruikservaring kan verbeterd worden. Met deze cookie houden we mogelijk bij hoe lang je op de website surft, welke pagina’s je precies bezoekt en hoe je ons hebt gevonden. Op die manier weten wij wat bezoekers interessant vinden en kunnen wij de website en haar inhoud blijven verbeteren. Deze cookie komt van Google en wordt na 2 jaar maximum verwijderd.

 

Hoe controleer en verwijder ik reeds geïnstalleerde cookies?

U kunt uw instellingen van uw browser gebruiken om te controleren (en desgevallend te verwijderen) welke cookies op uw toestel zijn geplaatst (door onze website of andere websites).

 

Wat zijn mijn rechten?

Het cookiebeleid heeft geen invloed op uw rechten op grond van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten als betrokkene zijn kunnen samen met de contactgegevens van de privacy-verantwoordelijk teruggevonden worden onder de link algemene voorwaarden / privacy-policy.

 

Wijzigbaarheidsclausule

Marc De Block Advocatenkantoor BV houdt zich het recht voor om het cookiestatement te wijzigen en te actualiseren waar nodig. De laatste wijziging vond plaats op 11 januari 2022.